Om webbplatsen

På riksdagens webbplats om den parlamentariska delen av Sveriges EU-ordförandeskap våren 2023 får du som besökare information om de konferenser som riksdagen anordnar under ordförandeskapet och allmän information om vad EU-ordförandeskapet innebär för riksdagen och Sverige.

Webbplatsen har följande huvudavdelningar:

 • Aktuellt. Denna avdelning fokuserar på det senaste som hänt och vad som kommer att hända härnäst i samband med riksdagens del av ordförandeskapet och de konferenser som riksdagen anordnar.
 • Konferenser. Här finns information om de konferenser som riksdagen anordnar under ordförandeskapet, vad de handlar om, praktisk information, program och dokument.
 • Om ordförandeskapet. Avdelningen innehåller fördjupande information om vad EU-ordförandeskapet innebär, vad ordförandelandet gör och till exempel hur ordförandeskapet har utvecklats över tid.
 • Bild och film. Här publiceras fotografier och film från konferenserna.
 • Press. Avdelningen innehåller praktisk information för press och andra medier som bevakar konferenserna samt hur det går till att få pressackreditering.
 • Kontakt. Här finns kontaktuppgifter och information för den som vill veta mer om riksdagens del av ordförandeskapet eller besöka riksdagen.

I sidfoten finns ett urval av de viktigaste kontaktuppgifterna samt länkar till riksdagens andra tjänster och vissa externa webbplatser.

Ansvarig för webbplatsen

Anders Hagquist, kommunikationschef, Riksdagsförvaltningen

E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se
Telefon: 020-349 000

Länkningspolicy

Riksdagen är mån om vilka webbplatser som länkar till riksdagens webbplatser. Om du länkar till någon av riksdagens webbplatser ber vi dig respektera följande:

 • Genom länkning kan riksdagen associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad.
 • Ange länken till riksdagens webbplatser på ett neutralt sätt.
 • Använd inte riksdagens logotyp för att länka till riksdagens webbplatser. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
 • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas hen till riksdagens webbserver.
 • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att riksdagens webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.

Kontakta riksdagsinformation vid tveksamhet:

Behandling av personuppgifter

Riksdagsförvaltningen behandlar personuppgifter på denna webbplats. Behandlingen av personuppgifter är laglig eftersom den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e dataskyddsförordningen).

Offentlighetsprincipen

Riksdagsförvaltningen är en myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till Riksdagsförvaltningen blir allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av en allmän handling.

Allmänna handlingar på riksdagens webbplats

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med att dataskyddsförordningen började gälla infördes även en lag som kompletterar dataskyddsförordningen. I den lagen, dataskyddslagen, förtydligas det bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas.

Dataskyddslagen och dataskyddsförordningen får inte tillämpas om de går emot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Personuppgiftsansvar

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Insamling av personuppgifter på webbplatsen

Riksdagsförvaltningen samlar in personuppgifter på denna webbplats. Personuppgifterna samlas in i syfte att hantera ansökningar om pressackrediteringar. Riksdagsförvaltningen sparar en ansökan om pressackreditering under 3 år. Därefter tas den bort.

Loggning av IP-adress 

För att få en bild av hur besökare använder webbplatsen loggar Riksdagsförvaltningen IP-adressen ihop med vilken resurs som besökaren använder när de besöker vår webbplats. Loggarna sparas på våra egna servrar.

Dina rättigheter

Information om dina personuppgifter

Du kan begära information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar.

Rättelse

Riksdagsförvaltningen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Du kan begära att Riksdagsförvaltningen ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att Riksdagsförvaltningen ska upphöra med att behandla dina personuppgifter.

En begäran om radering leder inte alltid till att Riksdagsförvaltningen tar bort dina personuppgifter. Riksdagsförvaltningen kan avslå en begäran om radering på den grunden att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering är kravet att allmänna handlingar ska bevaras. För att ta bort personuppgifter i en allmän handling krävs ett gallringsbeslut som tillåter att handlingen tas bort.

Begäran om information, rättelse eller radering

Vänd dig till Riksdagsförvaltningens registrator om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar. Du kan även vända dig till registrator med en begäran om rättelse, radering eller att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.

Kontakt

Dataskyddsombud

Riksdagsförvaltningen har ett dataskyddsombud vars roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom myndigheten genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Kontakt

IMY har tillsyn över behandling av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tillsyn över Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till IMY om du har klagomål på Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats