Sweden2023.eu

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den parlamentariska dimensionen

Konferenser

Sverige var ordförande i EU:s ministerråd under det första halvåret 2023. Under det halvår som Sverige var ordförandeland anordnade riksdagen åtta konferenser där ledamöter och tjänstemän från EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet deltog och diskuterade olika frågor.

Ett runt konferensbord - illustration

Riksdagens del av EU-ordförandeskapet

De nationella parlamentens del av arrangemangen under ett EU-ordförandeskap brukar kallas den parlamentariska dimensionen av ordförandeskapet.

Riksdagen anordnade under det halvår som Sverige var ordförande bland annat de fem regelbundna EU-konferenser som ingår i det fasta så kallade interparlamentariska samarbetet inom EU. En av konferenserna anordnades tillsammans med Europaparlamentet i Bryssel.

Dessutom anordnade riksdagen tre så kallade tematiska konferenser, där riksdagen själv bestämt ämnen och upplägg för konferenserna.

Mer om konferenserna

Cosacs ordförandemöte

29–30 januari

Cosac är namnet på konferensen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens EU-organ, som i Sverige är EU-nämnden. Vid möten i Cosac diskuteras aktuella EU-frågor och frågor som rör de nationella parlamentens roll i EU-samarbetet. Syftet med ordförandemötet var att förbereda Cosacs plenarmöte som hålls i maj. Ordförandemötet hölls i riksdagens andrakammarsal den 29–30 januari.

Cosacs ordförandemöte

Konferens om cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa

20 februari (digital)

Miljö- och jordbruksutskottet höll en konferens på temat Gröna given med fokus på cirkulär bioekonomi. Ett syfte med konferensen var att undersöka läget för EU:s bioekonomistrategi från 2018 genom att lyfta fram goda exempel och bästa praxis från olika sektorer och delar av Europa. Konferensen hölls digitalt den 20 februari.

Konferens om cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa

Konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS

27–28 februari

Den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU, den så kallade SESS-konferensen, ska bland annat bidra till utbyte av information och erfarenheter om hur EU-arbetet kring den ekonomiska politiken genomförs. Riksdagen var med och arrangerar konferensen som hölls i Bryssel den 27–28 februari.

Konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning – SESS

Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP

2–3 mars

Den interparlamentariska konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i EU, den så kallade GUSP/GSFP-konferensen, ger tillfälle till utbyte av information och erfarenheter mellan parlamenten när det gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Konferensen hölls i riksdagens plenisal den 2–3 mars.

Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP

Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol

26–27 mars

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning, kallas JPSG-Europol. Kontrollgruppen ska övervaka hur Europol sköter sitt uppdrag. Konferensen hölls den 26–27 mars i riksdagens andrakammarsal.

Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol

Konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning

23–24 april

Näringsutskottet arrangerade en konferens på temat Utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning. Konferensen hölls i riksdagens andrakammarsal den 23–24 april.

Konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning

Cosacs plenarmöte

14–16 maj

Cosac är namnet på konferensen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens EU-organ, som i Sverige är EU-nämnden. Vid möten i Cosac diskuteras aktuella EU-frågor och frågor som rör de nationella parlamentens roll i EU-samarbetet. Ett Cosac plenarmöte hölls i riksdagens plenisal den 14–16 maj.

Cosacs plenarmöte

Konferens om demokratin i Europa

18–19 juni

Konstitutionsutskottet stod värd för en konferens på temat Demokratin i Europa. Konferensen hölls i riksdagens andrakammarsal den 18–19 juni.

Konferens om demokratin i Europa